EFOP-323-SYA

Széchenyi 2020 logó

Digitális Környezet a Zenei Nevelésben

A kedvezményezett neve: Symphonia Alapítvány

Konzorciumi Partner: Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye és a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet

Projekt címe: Digitális Környezet a Zenei Nevelésben

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00072

A szerződött támogatás összege: 110 millió Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezési dátuma: 2022.08.29.

A Symphonia Alapítvány a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezettel és a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegyével konzorciumban 110 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert egy három és fél éves programra, melynek keretein belül a digitális oktatás pedagógiai eszközrendszere és támogató környezete kerül kialakításra – miskolci, pécsi és siklósi helyszíneken.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt elsődleges célja a digitális oktatás pedagógiai eszközrendszere és támogató környezetének kialakítása miskolci, pécsi és siklósi intézményekben, annak érdekében, hogy ezáltal minőségi és méltányos köznevelési rendszer alakuljon ki, amely európai és globális társadalmi és gazdasági térben alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre, emellett az eszközbeszerzések segítségével hozzájárulunk a hazánkban  tapasztalható digitális leszakadás megállításához és a digitális oktatás színvonalának minőségi javításához.

Megvalósuló tevékenységek:

Választott területünk a kreativitás fejlesztése. A projektben az e területet támogató digitális pedagógiai eszköz és módszer adaptálását, implementálását és tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítését végezzük az alábbiak szerint. Saját módszertani csomagot állítottunk össze: módszertanunk alapja, hogy a méltatlanul elhanyagolt zenei kreativitást fejlesztjük, speciális digitális alkalmazás segítségével.

A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen vesznek részt, digitális kompetenciáinak fejlesztése elsősorban az összeállított vagy választott digitális pedagógiai módszertani csomaggal összhangban.

A digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez összeállított csomag használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása is megvalósul a projektben.

Az összeállított csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalom fejlesztése (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások stb.), illetve a tartalom megosztása a Nemzeti Köznevelési Portál felületén is megvalósul a projekt során. Implementációt támogató eseményeket (pl. szakmai napok, workshopok, videokonferenciák, tantestületi tréningek) szervezünk, online tanári közösségeket alakítunk ki, legalább a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcserét valósítunk meg (az alkalmazott tananyagok, módszertanok, eszközök, programok vonatkozásában).

Az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő programokat szervezünk.

A bevont intézmények vezetőire, pedagógusaira, tanulóira és szülői közösségére szabott szemléletformáló kampányt tervezünk és valósítunk meg a digitális pedagógia bevezetéséről. Az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok intézményi bevezetésének előrehaladását nyomon követő önértékelést, a digitális pedagógiai gyakorlat pedagógiai folyamatokba történő beépülésének vizsgálatát végzünk, ezek folyományaként javaslatokat fogalmazunk meg az intézményi digitális fejlesztési terv számára.

Szakmai beszámolót készítünk a fejlesztési terv megvalósulásáról a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ számára (iránymutatásuk szerint).

Az alkalmazandó digitális pedagógiai módszertani csomag megvalósítását támogató intézményi digitális környezet feltételeinek megteremtése érdekében a következő beszerzéseket valósítjuk meg: IKT eszközök, berendezések, digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális eszközök, taneszközök, tantermek, szaktantermek, laborok, egyéb helyiségek felszerelése.